۱۱/۲۳/۱۳۸۶

روز خرید

این تنبل خانم امروز خودش رو به خواب زد و تصمیم گرفت نره مهدکودک . ما هم بنابر تصمیم این حضرت والا خانه نشین شدیم .


خانم تصمیم گرفت با این بره خرید

باهزار بدبختی راضی اش کردم به علت خرابی هوا حالا امروز رو منصرف بشه و پیاده بره خرید کنه.


در ضمن من هیچ نقشی در لباس پوشیدن این خانم ندارم خودش تشخیص میده که امروز باید چی بپوشه . امروز به این نتیجه رسیده بود یه چیزی ست با رنگ توالت خونه بپوشه . کلی از دستش امروز خندیدم کلی هم پشت سر هم می گفت تنکس ددی فور مای بوتس

Lilypie 3rd Birthday Ticker