۷/۲۴/۱۳۸۷

تغییرده سال پیش در چنین روزی اگر کسی از من در مورد بچه و بچه دار شدنم می پرسید قطعا خونش پای خودش بود!!

ایشون
اگر بچه ی قلهک هستند. بنده هم بچه ی دارغوز آباد هستم. ببینم کسی به من لینک میده؟ یا همچنان لینک هام شب روز آب میره؟!

۱ نظر:

آورا گفت...

بچه دارغوز آباد را عشق است

Lilypie 3rd Birthday Ticker