۶/۱۵/۱۳۸۵

بر گشتیمما بر گشتیم اما آش و ماش و له. آدمهای شریف و کار مندان با حال راه آهن خط دابلین به کرک اتصاب کرده بودند. (فقط هم خط دابلین به کرک ). وقتی رفتیم ایستگاه قطار تازه فهمیدم ناچار با اتوبوس آمدیم.

من باورم نمیشه این جوجو این قدر شیطون شده باشه.

این عکس ها رو داشته باشید تا من بیایم .

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker