۲/۲۶/۱۳۸۵

هی من عاشقتم


صبح تو حمام دهان جوجو رو باز چک کردم و از دندان خبری نبود.کم کم داشتم نگران مي شدم که چرا اين جوجو دندان در نمياره داره دیر میشه.
الان داشتم با شوهرک تلفنی حرف ميزدم جوجو هم بغل ام بود٬ يه دفعه ديدم يه چيز سفيد تو دهانش هست . وای اين جوجو من دوتا دندان رو با هم درآورده . آنقدر ذوق کردم جيغ زدم که تلفن يادم رفت. بيچاره شوهرک

اين عکس همين امروز گرفته شده داغ داغه

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker