۸/۱۴/۱۳۸۵

مخالف یا موافق

با حکم اعدام صدام حسین کافر مخالفم . چون اولا کلا با اعدام مخالفم. دوما فکر می کنم مرگ برای جنایتکاری مثل صدام خیلی کم هست. زندگی پر مشقت برای کیفر جنایت های صدام حکم بهتر و مناسب تری هست.
شما چی فکر می کنید؟!!


قلی موافق اعدام و موافق حکم اعدام صدام حسین هست. الله و اکبر الله و اکبر خمینی رهبر . مرگ بر صدام حسین کافر سه بار با صدای بلند

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker