۹/۰۸/۱۳۸۵

فکر کنید
این عکس تو آخرین روز اقامت مون تو کی از جاده های ایرلند گرفتم. شما با دیدن این تابلو به چه فکر می کنید؟!!

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker