۹/۰۶/۱۳۸۵

عجیب

چه دنیا عحیب و کوچکی هست . عجیب نیست که تو اولین قرار وبلاگی مون فهمیدیم با هم فامیل هستیم. .واقعا چقدر دنیا کوچیکه!!
جای همه خالی خیلی بهمون خوش گذشت.

اجازه بدهید فامیل ما خستگی اش بره عکس ها برامون عکس ها رو بفرسته شما هم ببنید.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker