۱۰/۰۴/۱۳۸۳

ارزشها

!HAPPY HOLIDAYS
ارزش!
ارزش يک خواهر را،از کسي بپرسکه آن را ندارد.
Value!
To realize The value of a sister Ask someone Who doesn't have one.
ارزش ده سال را،از زوج هائي بپرس که تازه از هم جدا شده اند.
To realize The value of ten years: Ask a newly Divorced couple.
ارزش چهار سال را،از يک فارغ التحصيل دانشگاه بپرس.
To realize The value of four years: Ask a graduate.
ارزش يک سال را،از دانش آموزي بپرس که در امتحان نهائي مردود شده است.
To realize The value of one year: Ask a student who Has failed a final exam.
ارزش يک ماه را،از مادري بپرس که کودک نارس به دنيا آورده است.
To realize The value of one month: Ask a mother who has given birth to a premature baby.
ارزش يک هفته را،از ويراستار يک مجله هفتگي بپرس.
To realize The value of one week: Ask an editor of a weekly newspaper.
ارزش يک ساعت را،عاشقاني بپرس که در انتظار زمان قرار ملاقات هستند.
To realize The value of one hour: Ask the lovers who are waiting to meet.
ارزش يک دقيقه را،از کسي بپرس که به قطار، اتوبوس يا هواپيما نرسيده است.
To realize The value of one minute: Ask a person who has missed the train, bus or plane.
ارزش يک ثانيه را،
از کسي بپرس که از حادثه اي جان سالم به در برده است
.
To realize The value of one-second: Ask a person who has survived an accident.
ارزش يک ميلي ثانيه را،از کسي بپرس که در مسابقات المپيک، مدال نقره برده است.
To realize The value of one millisecond: Ask the person who has won a silver medal in the Olympics.
زمان براي هيچکس صبر نمي کند.قدر هر لحظه خود را بدانيد. قدر آن را بيشتر خواهيد دانست، اگر بتوانيد آن را با ديگران نيز تقسيم کنيد.
Time waits for no one. Treasure every moment you have. You will treasure it even more when you can share it with someone special.
براي پي بردن به ارزش يک دوست،آن را از دست بده.
To realize the value of a friend: Lose one.
اين نوشته را به دوستان خود يا هر کسي که برايش آرزوي خوشبختي داريد، ارسال کنيد. صلح، عشق و کاميابي ارزاني همگان باد.
Forward this letter to friends, to whom you wish good luck. Peace, love and prosperity to all.
اين رو پروانه نازنين ام برام فرستاد بود بس تو ارزش بود . تصميم گرفتم اسمش بذارم پروانه ارزشی و تقديم کنم به مقام منظم رهبری.
سال نو همگی دوستان خوبم مبارک !

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker