۱۰/۰۶/۱۳۸۳

خدايان هفت گانه

شايد
بدانيد که در جاپن هفت خدا وجود دارد. مردم اين خدايان را که معمولا با هم در کشتی ای
نشسته اند٬ برای اميد ٬سلامتی ٬امنيت و موفقيت در کار و اقتصاد می خرند و در خانه هايشان نگهداری می کنند. ( چيزی شبيه به ون يکاد تو فرهنگ ايراني اسلامی)Ebisu خدای ماهيگيری و تجارت . اين خدا معمولا يک تور ماهيگيری در پشت خود و يک چيزی شبيه سطل در دست خود دارد مردم معتقدند که اين خدا به ماهی بزرگی را نصيب آنها خواهد . به کار ماهيگيری انها برکت خواهد داد. ماهيگيری نقش عمده ای در فرهنگ جاپنی دارد.Daikokuten خدای آشپز خانه .اين خدا که در پشتش يک کوله بار از کاه برنج دارد سنبل آشپز خانه گرم است. با توجه به اين که در تاريخ جاپن تهيه غذا و گرسنگی هميشه موضوع بسيار مهمی محسوب ميشود اين خدا جايگاه ويژه دارد.Hotei خدای عاقبت بخيری اين خدا معمولا کج می نشيند و لي صورتش را تمام رخ نمايش ميدهد .

Benzaiten (Benten) خدای موزيک٬هنر و ادبيات و تقوا .معمولا موهای بلند دارد . در دستش يکی از آلات موسيقی ديده می شود.Bishamon (Bishamonten)خدای شجاعت ٬نيکوکاری ٬جنگجويی و دلاوری است.اين خدا هميشه لباس جنگ بر تن دارد و در دستش شمشير و آماده يورش بردن هست.Jurojin خدای خرد و اگاهی و شادمانی. اين خدا معمولا دارای ريشی بلند و عصای در دست هست.
Fukurokuju خدای خوشبختی و ثروت. این خدا هم دارای ریش بلند هست. اما نه به بلندی ریش خدای خرد و آگاهی و شادمانی. مشخصه این خدا این هست که همیشه سرش را رو به آسمان دارد. چون معتقد هست خوشبختی و ثروت از آسمان به زمین می آید.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker