۱۱/۲۵/۱۳۸۳

يک سوال

به نظر شما اين حکومت جهنمی آخوند ها را چطور ميشود ساقط کرد و از شرش خلاص شد.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker