۴/۱۸/۱۳۸۵

یک روز با جوجو


خب! بذار ببینم برنامه امروزم چیه؟!بدوم تا مامانم نیومده برم آشپزخونهکابینت ها رو می کشم می ریزم. وای که چقدر کیف میده


خسته شدم یه کم بشینم خستگی در کنم


یه خورده بازی می کنم


یه کم گریه می کنم.( دندون هاتو موش بخوره)در کمال ناباوری مامان من یه کم میخوابم! دندانم بالام داره در می یاد اصلا حوصله ندارم.دوستانی که نمیتوانند عکس ها رو ببیندند چرا این جا رو امتحان نمی کنند. قربان همگی من خواب خوابم.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker