۸/۰۴/۱۳۸۵

بعد از مرگ در دانش ژاپنی

باور شبح شیطان و روح ریشه عمیقی در باور و فرهنگ عامه و داستانهای تاریخی ژاپن دارد. باور های انسان شناسی ژاپن در مذهب شینتون و بودایسم و تاویسم که با خرافات دارای پیچیدگی زیادی هست از چین و هند وارد ژاپن شده است. داستانها و میراث کهنی که با اسطوره انسان شناسی آمیخته است در طول سالیان سال توسط فرهنگهای مختلف در گذشته و حال جمع آوری شده است.
فرهنگ عامیانه در راستای گسترش وقایع طبیعی تکامل پیدا کرد. پدیده های غیر قابل توضیح که مبدا مشخصی نداشتند در میان انسانها ایجاد ترس می کردند.
راز مرگ پدیده ای که در فرهنگ های مختلف توضیح منطقی ندارد. مرگ سرزده و ناگهانی است. مرگ چیزی است که شما را از یک وضیعت به وضعیت دیگر و بدن را به زمین و روح را به جان پیوند می زند.
درطول قرنها گاهی انسانها قادر بودند که باور کنند و بفهمدند که سرانجام مرگ چیست. به دلیل حکایت ها و داستانها و افسانه ای در مورد ارواح و مرگ به تدرج شکل گرفت.
ژاپنی ها باور دارند که همیشه توسط ارواح احاطه شده اند. به همین دلیل در مذهب Shinto بعد از مرگ انسان تبدیل به ارواح و در بعضی مواقع تبدیل بخدا خواهند شد.
آنها باور دارند که هشت میلیون خدا در بهشت و زمین کوه و جنگل و دریا و آسمانها وجود دارد.
در رسم روسوم سنتی این خداها دارای دو روح هستند.
یکی روح لطیف و مهربان ( nigi-mi-tama) و دیگری روح تندو خشن ( ara-mi-tama).مذهب بودا که در قرن ششم وارد ژاپن شد بعدجبر ماورا طبیعی را که بعد جدیدی بود به باور و اعتقاد ارواح اضافه کرد.
مذهب بودا تعریف جدیدی علاوه بر جهان مرگ و جهان زندگی داشت که سرزمین خالص(Jodo) گفته می شد.
راهی را که انسان در طول زندگی به طور مشخص طی می کند راهی است که یا به جهان مرگ می رود یا راهیست به سوی سر زمین خالص.زلپنی ها باور دارند که بعد از مرگ روح انسان کثیف و عصبانی و خشمگین هست. در طول هفت سال بعد از مرگ تشریفات و مراسم مذهبی زیادی برای پاک کردن و آرام کردن ارواح نا آرام انجام می شود.
با توجه به این باور روح بین سرزمین زندگی و جهان تاریک و سایه سرگردان هست. به همین خاطر دعا و عبادت ضامن گذر افراد به جهان مرگ خواهد بود

دنباله دارد.منبع روزنامه یومیوری

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker