۸/۰۵/۱۳۸۵

شبح (Yurei)


اگر روح مرده ناپاک باشد آن روح در لباس و قالب شبح به زندگی بر می گردد. اگر مرده رستگار نباشد در قالب شبح در خواهد آمد.
همچین انسان مرده ای که به دنیا نیامده باشد از دعایش و از احساسش مثل حسادت غبطه خوردن و یا خشم روح می توان در قالب شبح در آید.
شبح قدرت رفت آمد زیادی دارد. در ژاپن باستان مردم عقیده داشتند که خدای Orochi در بالا بالای کوه زندگی می کند.
در مذهب بودا عقیده بر این است. خدای اژدها Ryu به ابر و باران و آب دستور می دهد.
اژدهای Yasha جن پلید مذهب بودا رو مورد حمایت و محافظت می کند.
همه این خدایان دارای دهان گشاد دندان تیز و شاخ های بلند و چشمان تیز بین هستند.
در فرهنگ عامیانه که سینه به سینه نقل شده از تبدیل مردم به علت چشم تنگی عادت های بد به مار حکایت های فراوانی نقل شده است.مردی که در زندگی هرگز راضی خشنود نبود تبدیل به ابلیس شد. مار ماده ای که به شکل زن زیبا و دلربا در آمد و با انسان ازدواج می کرد. و اگر از طرف معشوقش پذیرفته نمی شد از کینه و حسد وی را به بدبختی و فلاکت می کشاند. در حکایت گفته می شود که زن اغلب تعلق به مار دارد چون در نسبت به سرنوشت معشوق احساس تعلق و خوی درنده دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker