۳/۱۸/۱۳۸۵

ميوه گنديده


با گوشه چشمش دختری رو که ته سالن نشسته بهم نشون میده و میگه آن رو نگاه کن. ديدم وای چقدر خوشگله . چه فايده از خوشگلیش. مادرش خراب بود. يعنی چی؟ خراب بود؟!!مگر مادرش ميوه بود که خراب باشه.
ميدونی يه پدر مومن ونماز خوانی داره که نگو به همین دخترش از دوسالگی قرآن ياد داده نميدونم الان دختره چقدر از قرآن رو از حفظ بلد هست. اما اين دختره و که می بينی چقدر خوشگله ولی از زيبايی اصلا به پای مادرش نميرسه. مادرش وقتی یه دختر ۱۳ ساله بوده عاشق یه پسری میشه ولی خانواده اش میدنش به بابای این دختره که ۲۵ سال از خودش بزرگتر بود. مارد بعد عروسی همچنان رابطه سابقش رو حفظ میکنه.


یه شب شوهر مچش رو میگیره زنگ میزنه میایند می گیرنشون . مادر تو دفاع از خودش میگه که شوهرش هیچ وقت هیچ توجه ای به آن نیازه اش نداشته. می دونی اين مسئله تا مدتها تو کن* جوک شده بود. زنها به شوخی به شوهراشون مي گفتند اگر بهم توجه نکنی ميرم خراب می شم.

پدره آنقدر تلاش می کنه تا زنش را سنگسار کنند. پدره عقیدهداشته سنگسار گناهانش رو پاک میکنه. می گويند خودش هم اولين سنگ رو پرت کرده .

مادره برای آخرين خواسته زندگيش درخواست مي کنه دخترش رو ببينه ولی خواهر شوهر اجازه نميدهند. اما روز سنگسار دلشون ميسوزه بچه رو چند دقيقه قبل از سنگسار ميرند مادره ببينه . ميگويند مادر چنان بچه اش رو می بوسيد و گريه و التماس ميکرد. می گویند این مسئله آنقدر تو روحیه دختره تائیر گذاشته که تا چند بار خودکشی کرده مداوم هم غش میکنه. اما عمه هاش می گویند روح شیطانی مادرش رفته تو جلدش.

کن* نام محله ای در تهران

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker