۳/۲۴/۱۳۸۵

گله از چه می کنیم

وقتی حرفی به مذاق مون خوش نمیاید. حالا شده زیر سایه اسم یکی دیگه هم بریم همراه با خورشید ماه تابان ستاره درخشان خفه اش می کنیم. امر می کنیم که در چه حوزه و منطقه ای اظهار نظر کنه و بیشتر از آن حرف نزنه.
امروز که سکوت می کنه و همراهمون نیست. گله از چه می کنیم؟مگر یادمون رفته که خودمون خواستیم و خودمون کردیم؟؟گله از چه می کنیم?!!

می ببنید که چطور می زنند. حالا که باز یه گوشه چشمی به دنیا دارند این طور بی رحمانه و وحشیانه عمل می کنند.

می ترسم از فردایی که اینان به بمب اتم هم دست پیدا کنند. هیچ بعید نیست که آن رو سر مردم خودشون هم بریزند.

واقعا کسی هست که بخواهد از داشتن بمب اتم توسط این دولت دفاع کنه ؟!
!!

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker