۵/۱۹/۱۳۸۵

روی دیگر سکه

تازه گی ها یکی از دوستانم از همسرش جدا شده. زندگی این دوستم همیشه مثالی بود برای یک زندگی عاشقانه و مملو از عشق .

یه لحظه هم نبود که کسی فکر کنه این دوتا در کنار هم خوشبخت نیستند و شاید کوچکترین مشکلی باهم داشته باشند.

در کمال ناباوری وقتی ازش حال همسرش رو پرسیدم گفت فکر می کنم خوبه؟! گفتم چرا فکر می کنی؟ گفت از هم جدا شدیم. به همین راحتی!

حالا از آن وقت تمام مغز من درگیر شده که در تمام این مدت اینها با هم خوش نبودند؟ داشتند فیلم بازی می کردند؟ ادا آدمهای خوشبخت رو در می آوردند؟ چقدر من ساده بودم که نفهمیدم؟ چرا هیچ کس نفهمید ؟ یعنی همه اشتباه کرده بودند؟ چقدر الگو بودند برای زندگی ایده آل .یعنی همش دروغ بود؟

احساس می کنم فریب خوردم. حس خیلی بدی دارم
آیا واقعا دنیا نا امن شده یا فقط من احساس نا امنی می کنم. این خبر چقدر تکان دهنده بود ها خوب شد من پرواز نداشتم.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker