۱۱/۰۹/۱۳۸۳

تزئين گل

Ikebana يا هنر سنتی تزئين گل(Flower arrangement ) جاپنی ٬ که Originally از مراسم و جشن های مذهبی گرفته شده. در ابتدا برای خوش آمد گويی به خدايان و يا پيشکش به آنها در محراب Buddhist مورد استفاده قرار مي گرفت.
در قرن شانزدهم هنگامی که مراسم چای (Tea ceremony) رواج پيدا کرد به اتاقهای چای راه پيدا کرد و در آن جا هم استفاده شد.
در حال حاضر سه مدرسه بزرگ برای Ikebana هست. به نامهای Sogetus٬Ohara و Ikenobo.
و اما روشهای تزئين گل
۱- Rikka روشی که در مناسبتهای مذهبی استفاده میشود. بعد ها تبدیل شد به To konoma یا Alcove disply.
2-Nageire روشی که از زمان ورود گلهای غربی مورد استفاده قرار گرفت. و در ابتدا در کافی شاپ ها و اتاق های چای استفاده میشد. در این روش سعی در تزئین و نشان دادن شکل طبیعی گلهاست.
۳- Moribana که سه نقطه مهم در آنه وجود دارد. Shin ( یا مرکز) که محل قرار گرفتنش تو زاویه ۱۵ درجه قسمت بالای منظره (view) هست. Soe یا حمایت کننده که در زاویه ۴۵ با Shin قرار میگیرد.و نقطه Hikae یا Overall balance که تو زاويه ۷۵ درجه از Shin قرار ميگيرد و بين Shin و Soe هارمونی به وجود مي آورد.
سه نقطه اين روش اولی به معنای رهبر يا پيشوا از آسمان و دومی نشان دهنده زمين و سومی نشان دهنده مرد يا انسان که رابط بين رهبر و زمين هست.
سه عنصری که Sansai ناميده ميشود و به معنای هارمونی بين طبيعت و انسان هست.
چند عکس از گلهای که خودم ترئين کردم میزارم اينجا. خيلی دلم ميخواست وقت و پولش (خيلی کلاس هاش گرون هست) داشتم و می رفتم حسابی ياد ميگرفتم. اما خوب همينجوريش هم خوبه خيلی از دوستان جاپنی ياد ميگيريمجلوی در ورودیاتاق نشيمنتو آشپزخونه


اين مطلب آشپز باشی را بخوانيد. اين يکی مطلب رو هم بخوانيد .
اين همه يک جمله قشنگ از وبلاگ باز آشپزباشی.
آنکس که گذشته‌اش را نشناسد، محکوم است که دوباره آن را زندگي کند.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker