۱۰/۱۸/۱۳۸۵

۲۸ روز

صبحانه
دوتا تست

میان وعده
میوه ها از یک نوع

نهار
هر نوع سوپی که دوست دارید سوپ سبزیجات نباشد

میان وعده
Bran Muffin

شام
تا سوسیس با سبزیجات پخته فقط از دو نوع 2

در روز یک تا دوتا نوشیدنی گرم یا شربیت بیشتر نوشیده نشود .
روز ۴ تا ۶ لیوان آب نوشیده شود.
شب حمام گرم با ماساز روغن بچه

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker