۹/۲۳/۱۳۸۵

جایگزین نمک


5ML Celery Seed
5ML Basil
5ML PaprikA
5ML Thyme
5ML Parsley
5ML Onion Powder
5ML Garlic Powder


همه رو با هم مخلوط کنید و به جای نمک از آن استفاده کنید به همون اندازه که نمک برای غذا تون استفاده می کنید


هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker