۱۰/۱۰/۱۳۸۵

روز۲۰

صبحانه
۱
نان تست به اضافه نصف موز

میان وعده
میوه ها از یک نوع

نهار
Potato Plate*

میان وعده
دو تا سه تا بیسکویت چای

شام
تا۵ اونسز گوشت با دو نوع سبزیجات پخته

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker