۹/۲۳/۱۳۸۵

گل من

من یه برنامه رژیم برای سی روز دارم. تصمیم قاطع دارم سایزم رو از ۱۲ به ۸ برسانم. برای این کار دوتا خانم دکتر با یک متخصص تغذیه همکاری می کنم. پولی زیادی بالای این کار خرج شده و من میخواهم آن رو با شما قسمت کنم.
میخواهم برنامه هر روزه رو با رسپی غذا ها این جا بنویسم. مهمترین هدف این برنامه غذا سالم و گرسنگی نکشیدن هست.

من از امروز شروع کردم . اما شما اگر دوست داشتید با چند روز تاخیر از من شروع کنید تا بتوانید برنامه هر روزه رو دنبال کنه . که اگر یه وقت من نتوانستم به موقع آپ کنم برای برنامه روز بعد دچار مشکل نشوید.

هیچ نظری موجود نیست:

Lilypie 3rd Birthday Ticker